1
2
3
4
grafika
 
baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-p6-leftpanel.png
Portal
Kryteria wnioski do pobrania

I ETAP REKRUTACJI - KRYTERIA USTAWOWE

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r.            poz. 2046 i 1948 )

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r.            poz. 2046 i 1948)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r.              poz. 2046 i 19480)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód  lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawa z dnia            9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 )

 

II ETAP REKRUTACJI - KRYTERIA LOKALNE

 Na podstawie uchwały nr XLVII/362/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r.

Lp.

Kryterium

Skala punktów

1.

Zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego, lub działalności gospodarczej

3

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub funkcjonującej                     w pobliżu szkoły, lub żłobka

2

3.

Dogodne położenie wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego                        z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub miejsca ich zamieszkania

2

4.

Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie

1

5.

Posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju

2

 

Należy potwierdzić spełnianie danego kryterium poprzez dołączenie do wniosku:

1)      Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, lub działalności gospodarczej,

2)      Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka,

3)      Oświadczenie o dogodnym położeniu wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub miejsca zamieszkania,

4)      Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie do przedszkola, określająca potrzebę opieki nad kandydatem, przekraczająca 8 godzin dziennie,

5)      Kopia aktualnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

ikona daty28-02-2018, 16:44 ikona autoraPrzedszkole Nr 6 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt